Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι:

  • Το site της TAKTIK είναι σύστημα επικοινωνίας της «TAKTIK ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (TAKTIK) με τo κοινό, το οποίο παρέχει μέσω του Διαδικτύου πληροφορίες και υπηρεσίες.
  • Η TAKTIK δε δεσμεύεται σε καμία περίπτωση από το περιεχόμενο των ιστοσελίδων της.
  • Η TAKTIK θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών των ηλεκτρονικών της σελίδων και των πελατών της, που θα έρθουν εις γνώση της βάση των υποβληθεισών αιτήσεων και πραγματοποιηθεισών συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής της σχέσης με αυτούς.
  • Η TAKTIK μπορεί να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις, εφόσον τούτο επιβάλλεται από λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής της σχέσης μας.
  • Η TAKTIK δικαιούται επίσης, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος (π.χ. απόκτηση στοιχείων επικοινωνίας στα πλαίσια νόμιμης προηγούμενης συναλλαγής, προηγούμενη συναίνεσή μου) να χρησιμοποιεί η ίδια ή / και να ανακοινώνει τα προσωπικά μου δεδομένα σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της TAKTIK, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα, και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της.
  • Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από εμένα σε τρίτους προσωπικών δεδομένων μου, η TAKTIK δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την χρήση από τους εν λόγω τρίτους των προσωπικών δεδομένων μου. Για τον λόγο αυτό, ανήκει στην δική μου ευθύνη να μελετώ προσωπικά τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, προτού γνωστοποιήσω προσωπικά δεδομένα μου σε τρίτους μέσω του διαδικτύου.
  • Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρώ το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων μου βάση του άρθρου 13 του νόμου 2472/97.
  • Σε περίπτωση που οι παραπάνω όροι υποστούν ουσιαστική μεταβολή, η TAKTIK θα ενημερώνει τους πελάτες της και τους επισκέπτες των ηλεκτρονικών της σελίδων μέσω ανακοινώσεων σε αυτές.
  • Πραγματοποιώντας οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συναλλαγές, Πληρωμή Λογαριασμού TAKTIK, Ανανέωση του χρόνου ομιλίας (με οποιοδήποτε ποσό), Ανανέωση του χρόνου ομιλίας μέσω προγράμματος περιοδικής ανανέωσης, Αγορά οποιουδήποτε προϊόντος, Δημιουργία Νέας Σύνδεσης, Ανανέωση συμβολαίου, η TAKTIK διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία μου σε τρέχουσες προσφορές και διαγωνισμούς οι οποίοι δεν συνεπάγονται καμία υποχρέωση από την πλευρά του χρήστη. Σε περίπτωση που οι νικητές επιθυμούν, μπορούν να αρνηθούν την παραλαβή των δώρων τους χωρίς καμία δική τους υποχρέωση.